ابزار بررسی جایگاه کلمات کلیدی

جایگاه کلمات کلیدی

با استفاده از این ابزار می توانید وضعیت سایت خود را برای کلمات کلیدی مختلف در موتور های جستجو بررسی نمایید.  

همچنین بوسیله ابزار پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی می توانید کلمات کلیدی مناسبی برای وب سایت خود انتخاب نمایید.

 دامنه خود را وارد کنید :


کلمات کلیدی :


بررسی تا جایگاه :

 


هر کلمه کلیدی را در یک سطر وارد نمایید..

مثال:
keyword1
keyword2
keyword3در حال بررسی...