ابزار بررسی سرعت بارگذاری وبسایت

سرعت بارگذاری

  این ابزار به شما نشان می دهد که سایت شما در چه مدتی به صورت کامل بارگذاری می شود .

همچنین با استفاده از ابزار حجم سایت می توانید حجم صفحات سایت خود را بررسی نمایید.یک URL وارد کنید