ابزار تشخیص محتوای کپی شده

تشخیص محتوای کپی شده

این ابزار متن وارد شده را بررسی می کند پس از آن در صورتی که متن شما از جای دیگری کپی شده باشد قسمت کپی شده را مشخص خواهد کرد و درغیر این صورت،ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است. 

همچنین شما می توانید با استفاده از ابزار بازنویس متن، نوشته را بازنویسی کرده و یک مقاله منحصر به فرد ایجاد نمایید.

 


متن خود را وارد کنیدمحدودیت 1000 کلمه در هر جستجو.
مجموع کلمات: 0

Checking...