ابزار رمز گذاری و رمز گشایی URL

رمز گذاری و رمز گشایی URL

به وسیله ی این ابزار می توانید بخشی از URL ها که به صورت کد اسکی در آمده را رمز گشایی کرده و همچنین URL هایی که بخشی از آنها به زبان دیگری نوشته شده را به فرمت اسکی تبدیل کنید.


متن مورد نظر را برای رمزگذاری و یا رمز گشایی وارد کنید: